תשאל את המומחה

Epileptische aanvallen


Question

Kunnen langdurige epileptische aanvallen consequenties hebben op de lange termijn?

Answer of our experts

Er wordt aangenomen dat aanvallen die kort duren niet leiden tot problemen op de lange-termijn. Twintig minuten wordt gezien als een grensgeval, maar bij dertig minuten is er een hogere incidentie van problemen. Tenzij de aanvallen vaker voorkomen en langer duren, zijn er meestal geen langetermijneffecten.

Answer is checked and valid for
nl
מצא דפים אחרים שחולקים את אותו נושא כמו דף זה Autonomic nervous system7 Autonomic nervous system21

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.