תשאל את המומחה

Ask our experts


We collect questions often asked by people around Cornelia de Lange syndroom, so you can search if your question is already asked. Each new question that is asked within our community is answered by a forum of experts with different expertises. We add links to helpful information, rewrite them to be understandable and share them. In this way we want to inform families, make them feel empowered and give them just that little bit of extra support.

Because if there is something typical for families with a care-intensive person like Cornelia de Lange syndroom, is that you will have a lot of questions. And we all want that you can remain upright, by showing that no question is too complicated or not worth asking. And that is what we, as community around Cornelia de Lange syndroom, are committed to doing with heart and soul.

Het Cornelia de Lange syndroom (CdLS) is een zeldzame genetische aandoening. Veel mensen hebben er nooit eerder van gehoord. Het zorgt voor verschillende lichamelijke, cognitieve en medische uitdagingen. Al zijn geen twee kinderen met deze aandoening hetzelfde, er is wel veel overeenkomst in de uiterlijke kenmerken en het gedrag.


About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org