תשאל את המומחה

tada

Woedeaanvallen en agressief gedrag


Question

Zit er een patroon in woedeuitbarstingen en agressief gedrag bij mensen met CdLS? Zijn er bepaalde medicijnen die deze cycli kunnen tegengaan?

Answer of our experts

De woedeuitbarstingen en agressief gedrag komen inderdaad in cycli voor, en sommige psychiaters denken dat dit een bewijs is voor manische depressiviteit. Er is geen verschil tussen kinderen en ouders; soms komen de gedragsproblemen opeenvolgend, oftewel in ‘cycli’. Medicijnen voor manische depressiviteit werken echter lang niet in alle gevallen.

Answer is checked and valid for
nl

המלצות

Pain and Behaviour

R18
As pain can easily remain unrecognised in a child with CdLS, all care providers should be aware of the different manifestations and the possible sources of pain. Specific tools to assess pain are recommended.

המלצות

Self-injurious and aggressive behaviour

R54
To identify the cause of self-injurious behaviour in individuals with CdLS, medical assessment, specifically looking for sources of pain, should be followed by behavioural assessment of self-restraint then functional analysis.
R55
Treatment of self-injurious behaviour should include both medical and behavioural strategies.

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

נושא שמחזיק את הנושא הזה
Cognitive and behavioural characteristics in CdLS
'
מידע