תשאל את המומחה

Hersengolfactiviteit


Question

Mijn negen jaar oude zoon heeft een EEG en en MRI gehad. De EEG liet zien dat zijn hersengolven afgenomen zijn. Verder waren er geen opmerkingen. Kunt u vertellen wat dit betekent?

Answer of our experts

Een verminderde hersengolfamplitude op een EEG kan het gevolg zijn van medicatie, bijvoorbeeld van Tegretol. Maar dit is verder een onproblematische uitslag die redelijk veel voor komt bij mensen met ontwikkelingsstoornissen.

Answer is checked and valid for
nl
מצא דפים אחרים שחולקים את אותו נושא כמו דף זה Autonomic nervous system6 Autonomic nervous system21

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

נושא שמחזיק את הנושא הזה
Health difficulties in CdLS...
'
מידע